Semana Santa: Sanaysay ni Annie Gabac para sa May Calendar Girl

Posted by on 19 April 2014 @ 10:26 pm | Hits: 107 | comments

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0Share on Tumblr0Share on StumbleUpon0Email this to someone

Simula nung bata ako namulat na ako sa tuwing Semana Santa ay ipinagdiriwang ng aming pamilya ang kaugalian na magdasal at magsiuwian ang mga nasa ibang bansa naming mga kamag-anak para lang ipagdiwang ang araw ng pagsasakripisyo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo.

Para sa akin ang Semana Santa ay isang mataimtim na pagdarasal at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Hesukristo sa pagsalo nya ng ating mga nagawang kasalanan.

Ipinagdiriwang namin ito dahil ito ay minana pa namin sa aming mga ninuno namin na ang Semana Santa ay dapat igalang dahil ito ang araw ng pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan.

Noong hindi pa ako isang OFW nakaugalian ko na rin ang pagsama sa prosisyon sa pamamagitan ng pagsisi ng mga nagawa kung kasalanan. Sa gabi ng Biyernes Santo nakaugalian na rin ng aking pamilya ang pagdalaw matapos ang pagkahaba-habang prosisyon at humalik sa katawan ni Hesus.

Tuwing Semana Santa nakaugalian na rin ng iba ang “Fasting”. Ang iba naman ay sumasama sa prosisyon at hinahampas ang likuran habang lumalakad sa daan at pagkatapos ng prosisyon ung iba nman ay nagpapapako sa krus para mabawasan ang mga nagawang kasalanan.

Sa ating mga Pilipino nakaugalian na rin natin ang paghahanda ng ibat ibang pagkain para iluluto sa araw ng Semana Santa. Higit sa lahat mangilin at magdasal at ikumpisal ang mga nagawang kasalanan.

Gumawa ng pagpapakasakit at magbagong buhay…

About Rico

Jose Rico Rizaldy Luga

Rico was an active Katinig at Tinig Pinoy Radio before becoming a DJ in December 2013. In TPR, he has found realization in his love for music, aspirations towards being a DJ... read more

Comments ()